De kerkenraad van de Levensbron is verantwoordelijk voor de opbouw en leiding van de gemeente en bestaat uit predikant, ouderlingen en diakenen. De ouderlingen en diakenen worden door de gemeente gekozen.

De kerkenraad vergadert verschillende keren per jaar en in die vergaderingen worden veel aspecten van de gemeente besproken. Het is de taak van de kerkenraad om goed te luisteren naar alles wat er binnen de gemeente speelt, maar bovenal wat God in de Bijbel als richtlijnen geeft. In de Levensbron is gekozen voor een structuur met taakgroepen die verbonden zijn aan diverse beleidsvelden. De eindverantwoordelijkheid voor het beleid en de uitvoering van alle taken binnen de gemeente ligt bij de kerkenraad. Meer hierover lees je in het beleidsplan.

Predikant

Onze predikant is geroepen om de gemeente te dienen als herder en leraar. Zijn voornaamste taak is het verkondigen van Gods Woord om mensen tot het geloof in de Zoon van God te brengen en toe te rusten in het geloof. Daarnaast worden door hem de sacramenten van doop, avondmaal en ziekenzalving bediend. Een andere belangrijke taak van de predikant is het voortdurend bidden voor de gemeente.

Ouderlingen

De ouderlingen zijn verantwoordelijk voor de pastorale zorg en toerusting van de leden van de gemeente. Hiervoor gaan ze periodiek op bezoek bij gemeenteleden. De gemeente is verdeeld in verschillende wijken en voor elke wijk is een wijkouderling aangesteld. Binnen de kerkenraad van de Levensbron zijn tevens ouderlingen aangesteld met een specifieke taak, bijvoorbeeld jeugdouderlingen, missionaire ouderling, voorzitter en scriba.

Ouderlingen – Kerkrentmeester
De ouderlingen – kerkrentmeester dragen zorg voor de gebouwen en financiën van de gemeente.

Diakenen

De diakenen organiseren financiële steun voor mensen in moeilijke omstandigheden. Maar er wordt door hen niet alleen op financieel vlak ondersteuning geboden, maar ook op allerlei praktisch gebied. De diakenen hebben één of meerdere wijken toegewezen gekregen en zijn aanspreekpunt voor gemeenteleden met diaconale vragen of suggesties uit de betreffende wijken. Daarnaast is de diaconie ook gericht op noden buiten de gemeente. Dat is terug te zien in de collectedoelen die wekelijks wijzigen. Soms gaat het dan om een rampsituatie in de wereld of een andere situatie waar acute hulp nodig is.

De diaconie neemt actief deel aan het Diaconaal Platform Goes (DPG) en participeert in Diamant Goes. Beide zijn een samenwerking met twaalf Goese kerken, en gericht op de inwoners van de gemeente Goes.

Heb je hulp nodig of ken je iemand die hulp nodig heeft? Neem contact op met de diaconie via diaconie@hervormdgoes.nl. Jeugdpastoraat kun je mailen benaderen via jeugdpastoraat@hervormdgoes.nl.

Beleidsplan

De kerkenraad stelt periodiek zorgvuldig een beleidsplan vast. Hierin schetst de kerkenraad de missie en visie voor de gemeente, evenals de concrete doelstellingen voor de betreffende beleidsperiode. Met dit beleidsplan hebben we een richtlijn hoe we gemeente van Jezus Christus willen zijn. Niets meer en niets minder. Een gemeente waar men veilig is, waar men zich laat gezeggen door de Bijbel en betrokken is op elkaar en de omgeving.