Wat wij belijden...

Wij belijden dat God de wereld heeft gemaakt en dat Hij op de wereld en op het leven van ieder mens betrokken is. Wij geloven dat God zóveel van ons mensen houdt, dat Hij zelf in Zijn Zoon Jezus Christus naar de aarde is gekomen om het Koninkrijk van God te laten zien en ons te redden. Jezus Christus deelde Zijn leven met ons en door de machten van het kwaad te overwinnen, haalde Hij alles weg wat ons in de weg staat om met God te kunnen leven. In Jezus zien wij wie God echt is. Wie dit gelooft, vindt de echte zin van het leven en vindt houvast en geborgenheid. En dit leven houdt niet op bij de dood!

Wat we geloven wordt mooi verwoord in de apostolische geloofsbelijdenis, één van de centrale geloofsbelijdenissen van het Christendom:

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;
op de derde dag opgestaan uit de doden;
opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
van daar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen;
vergeving van de zonden;
opstanding van het lichaam;
en een eeuwig leven.
Amen

Bijbel

Leven vanuit Gods Woord

We willen leven vanuit de Bijbel, het Woord van God. De gereformeerde belijdenisgeschriften (De Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels) verwoorden de inhoud van ons geloof. Dit geloof biedt troost door de kennis van de Heer Jezus Christus in de soms moeilijke omstandigheden van het leven en sterven. Het brengt eer aan God, de Schepper van ons leven, en roept ons op God boven alles lief te hebben en onze naaste als onszelf.