Kerkdiensten

Wilt u een dienst meemaken? U bent van harte welkom. We ontmoeten u graag in onze diensten. Bent u nieuw? We ontvangen u graag. Bij de ingang van de kerk staan gemeenteleden van het welkomstcomité. U kunt daar ook vragen om een liturgie of Bijbel.

Iedere zondag komt onze gemeente twee keer samen in de Levensbron. De diensten beginnen om 10.00 uur en om 17.00 uur. Centraal punt in de dienst is de verkondiging van het Woord van God. In de samenkomst van de gemeente gaat het over het leven en het werk van Christus, de Zoon van God. Hij kwam naar deze aarde om ons diep geluk te geven, ons zalig te maken.

 

Daarom staan we stil bij de geboorte van Jezus, Zijn kruisiging, Zijn opstanding, en we gedenken Zijn hemelvaart en geloven dat Hij zal terugkeren op de wolken van de hemel om te oordelen de levenden en de doden. Jezus Christus is gestorven tot verzoening van de zonden, maar dat niet alleen, Hij is opgestaan en leeft eeuwig. Hij zit nu in de hemel aan de rechterhand van God, de Vader, waar Hij voor ons bidt. De Bijbel is een onuitputtelijke bron, waaruit telkens weer opnieuw de woorden van eeuwig leven naar boven komen.

De diensten zijn erediensten. Diensten tot eer van God. Daarom wordt er ook gebeden en gezongen. We danken God voor alle zegeningen die Hij ons geeft, en bidden om Zijn hulp en kracht bij alles wat we mogen doen. We bidden voor de voortgang van het evangelie en doen voorbede voor onze zieken. We luisteren niet alleen naar het gesproken Woord, maar we zingen daar ook uit. In de psalmen en liederen zingen we van het werk van God en prijzen Zijn naam.

In sommigen diensten worden de sacramenten bediend. Wij kennen de bediening van de Heilige Doop en de viering van het Heilig Avondmaal.

Gemiddeld zes keer per jaar is er een doopdienst. In zo’n dienst wordt aan pasgeboren kinderen de Heilige Doop bediend. De doop verwijst naar het verbond der genade dat God met ons heeft opgericht, en hij verzegelt de zorg van onze hemelse Vader, de afwassing van onze zonden door Jezus Christus, en dat de Heilige Geest in ons wil wonen om ons leven te vernieuwen. Een geweldige onderstreping van Gods belofte dat Hij onze God wil zijn.

Vier keer per jaar wordt het sacrament van het Heilig Avondmaal bediend. Door de tekenen van brood en wijn wil de Heilige Geest ons geloof versterken. Wij denken dan aan onze Heere Jezus Christus, Die aan het kruishout is gestorven voor onze zonden. De zichtbare tekenen en zegels verzekeren ons van Zijn hartelijke liefde en trouw jegens ons. Hij is voor ons de dood ingegaan, opdat wij eenmaal het eeuwige leven zouden verkrijgen. Deze vieringen vormen een hoogtepunt in het gemeenteleven. Om ons voor te bereiden op de viering van het Heilig Avondmaal komen wij in de week die eraan voorafgaat op een avond bijeen. Op zo’n gemeenteavond is er ook gelegenheid om vragen te stellen.